Zdôvodnenie

Zdôvodnenie:

Vlk dravý je na Slovensku a vo väčšine európskych krajín celoročne chránený a stále vzácny druh. Stretnúť ho v krásnej slovenskej prírode, v jeho prirodzenom prostredí, je obrovským šťastím a zážitkom na celý život. My, občania a občianky Slovenskej republiky, sme presvedčení/é o dôležitosti jeho prísnej, celoročnej ochrany a trváme na jej zachovaní.

Rozhodnutie komisie zriadenej Ministerstvom pôdohospodárstva, ktorá navrhuje v poľovníckej sezóne 2023/24 odstrel 60 jedincov prísne chráneného druhu považujeme za neakceptovateľné. Chceli by sme upozorniť, že takéto stanovenie kvóty nevychádza z dôsledného poznania veľkosti populácie založenom na objektívnych metódach, a predpokladáme nadhodnotenie populačnej veľkosti v dôsledku monitorovacích metód, s ktorými Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka disponuje. 

Z tohto dôvodu upozorňujeme na skutočnosť, že Komisia pre určovanie kvóty lovu vlka dravého v nedávno skončenom konaní pri stanovovaní kvót lovu vlka dravého nepostupovala v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Smernice Rady 92/43/EHS zo dňa 21. 5. 1992, čo je v rozpore s Plánom starostlivosti o vlka dravého, kde je dôsledné poznanie a monitoring populácie ukotvené ako predpoklad stanovovania kvóty. Žiadame preto, aby Ministertvo životného prostredia uplatnilo prístup predbežnej opatrnosti, rešpektovalo pravidlá záväzné pre členské štáty EÚ a neoslabovalo ochranu vlka dravého na Slovensku.

Sme presvedčení/é, že vlk dravý je nezastupiteľným druhom našej krajiny, kde plní kľúčovú úlohu v regulácii premnožených druhov poľovnej zveri, čím prispieva ku znižovaniu škôd na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch. Ako vrcholový predátor veľmi efektívne obmedzuje šírenie afrického moru ošípaných. Škodám, ktoré vlk dravý výnimočne spôsobuje na hospodárskych zvieratách sa dá efektívne predchádzať preventívnymi opatreniami, ktoré žiadame dôsledne uplatňovať. Tiež naliehame na adekvátne odškodňovanie takýchto škôd zo strany štátu. 

V neposlednom rade vnímame vlka ako charizmatický druh slovenskej prírody s nenahraditeľným významom pre rozvoj prírodného turizmu v menej rozvinutých regiónoch. Uplatňovanie lovu vlka vyššie spomenuté pozitívne vplyvy oslabuje a znemožňuje, tiež priamo zhoršuje rozsah škôd na hospodárskych zvieratách v dôsledku narušenia sociálnej štruktúry svorky, ktoré lov na základe kvót spôsobuje.

Žiadame Ministerstvo životného prostredia, aby pristupovalo k ochrane vlka dravého nanajvýš citlivo a pri ďalšom postupe nepodliehalo tlaku populistických, nesystémových a prekonaných prúdov požadujúcich lov vlka v rámci neadresných kvót.

S plnou vážnosťou a naliehavosťou, hrdí na slovenskú prírodu, pripravení ju chrániť a brániť, žiadame Ministerstvo životného prostredia, aby plnilo svoje základné poslanie a bolo neochevejným garantom ochrany prírody Slovenska.

Nestrieľajte vlky!

 

Autori výzvy:

Martin Hojsík - Podpredseda Európskeho parlamentu

Michal Wiezik - Poslanec Európskeho parlamentu

Michal Sabo - Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky